Архив Нвини 2003 – 2005 г.

Курсове, Обучения и Работни срещи на екипа на Сдружението

Януари 2003 – работна среща – обучение “Европейска година на хората с увреждания”, Център за независим живот;

Март 2003 – работна среща “Национален план за интегрирано образование на деца със специални образователни потребности”, ЦНЖ;

Април 2003 – работна среща – Представяне на Национален план за интегрирано образование на деца със специални образователни потребности пред местна общност;

Май – октомври 2003 – обучение “Ефективна работа на НПО с медии”, Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори;

Юни 2003 – обучение “Ползване на Интернет за нуждите на НПО”, Блулинк;

Юни 2003 – Участие в заседание на Общински съвет Бяла Слатина за представяне на НПО “Първи юни” пред местна власт;

Април-юли 2003 – Работни срещи за създаване на партньорски взаимоотношения между младежки и други НПО, Министерство на младежта и спорта;

Септември 2003 – юни 2004 – Укрепване на капацитета на НПО на и за хора с увреждания – азработване и осъществяване на проект, Програма на Център за независим живот;

Септември 2003 – “От А до Я за Европа и младежта” – аботна среща с Министерство на младежта и спорта;

Октомври 2003 – септември 2004 – обучителна програма – Мобилизиране на местни ресурси, разработване и осъществяване на проект по програма “Да работим заедно за по-добри общности” на Фондация “Работилница за граждански инициативи;

Ноември 2003 – Работна среща за привличане на съмишленици;

Ноември 2003 – Работна среща на сдружение “Алтернатива” – Проект “Училищно съревнование”;

Декември 2003 – Работна среща на мрежа “Едно общество за всички” – кампания “Асистент за незивисим живот”;

Февруари 2004 – Участие в изготвяне на Общинска стратегия за закрила на детето;

Март 2004 – Работна среща – Правата на деца с увреждания, ЦНЖ и Фондация “Всяко дете”;

Март 2004 – Работна среща Проект СЕЙН – местни структури, изисквания и правила за работа;

Април 2004 – Тематична работна среща “Право на образование за деца с увреждания”;

Май 2004 – Тематична работна среща “Правата на деца с увреждания”;

Май 2004 – Работна среща – Обмяна на опит – Община Етрополе – Проект СЕЙН;

Май 2004 – Европейски ден за протест на хората с увреждания – община Бяла Слатина – 05.05.2004 г.;

Юни 2004 – Хепънинг Международен ден на детето – Прогимназия “Св. Климент Охридски” – Бяла Слатина;

Юни 2004 – Обучение – “Трудово и осигурително право”, Проект СЕЙН;

Юни 2004 – Национална среща на мрежа на НПО на и за хора с увреждания “Едно общество за всички”;

Май – ноември 2004 – Обучение на социални асистенти, Проект СЕЙН – Българска асоциация на социалните работници (БАСР);

Юли 2004 – Годишна работна среща на НПО – партньори по Проект СЕЙН;

Ноември 2004 – Работна среща на сдружение “Алтернатива” – “Образованието на територията на община Бяла Слатина”;

Ноември 2004 – Учредяване на национална организация за хора с увреждания;

Декември 2004 – април 2005 – обучение – Стратегическо планиране, Фондация “Организационна подкрепа” и Фондация “Помощ за благотворителността в България”;

Февруари 2005 – годишна работна среща на НПО – артньори по Проект СЕЙН;

Март – юни 2005 – Работни срещи за изготвяне на Общинска стратегия за равен шанс на хората с увреждания, Асоциация “Аркадия”;

Април 2005 – обучение – Социална работа, Проект СЕЙН;

Май 2005 – обучение – Социална оценка, Проект СЕЙН;

Партньорства и участия

Сдружението е член на Общинска комисия за закрила на детето от август 2003 г. и Общински съвет за социално подпомагане от 2004 г.;

Партньор на Дирекция “Социално подпомагане”, дирекция “Бюро по труда” и Общинска администрация в изпълнението на Проект “Социални услуги в замяна на нови работни места” СЕЙН;

Регистрации и лицензии

Сдружението е регистрирано във Врачански окръжен съд, ТП на НОИ, ТП на Данъчна дирекция, ТП на НСИ, Централен регистър на Юридически лица с нестопанска цел към Министрество на правосъдието, Агенция за социално подпомагане и притежава лицензия за предоставяне на социални услуги за деца от Държавна агенция за закрила на детето.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login