Проект по ОП “РЧР” – април 2008

Проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на Европейския съюз ще стартира в община Бяла Слатина през април 2008 година.

EU_logoПроектът “Социални услуги в общността” на сдружение “Първи юни” ES_logo

ще се финансира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  на обща стойност 90 000 лв. (деветдесет хиляди лева): BG 051POO1/07/5.2-01 – Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Общата цел на проекта е: Подкрепа на социалното включване и подобряване качеството на живот на уязвими и зависими групи – деца и възрастни с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда на територията на община Бяла Слатина.

Специфичните му цели са:

– Разширяване на обхвата и усъвършенстване на предоставяните от организацията социални услуги в общността в община Бяла Слатина.

– Създаване на възможности за участие в пазара на труда на родители на деца с увреждания и  на възрастни с увреждания.

– Създаване на възможности за активно участие, за  повишаване на независимостта и за самостоятелното справяне с ежедневните дейности и живота на зависими групи от хора.

Целевата група ще обхваща самотно живеещи възрастни хора, възрастни с увреждания, деца с увреждания  и техните семейства, а основните дейности предвиждат:

  1. Информационна кампания за информиране на местната общност за целта и хода на проекта, обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне.
  2. Подбор на участниците в проекта:

2.1 Подбор на потребители на услуги (чрез оценка на потребностите от услуги);

2.2 Подбор на социални асистенти/домашни помощници (по разработена процедура);

  1. Предоставяне на социални услуги от наетите социални асистенти, домашни помощници и социален кансултант, чрез следните дейности  (съобразени с  Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент”):

3.1 Оценка на рисковете за потребителите на социални услуги;

3.2 Сключване на договори със социалните асистенти, домашните помощници  и потребителите на услуги;

3.3 Провеждане на обучения на социални асистенти и домашни помощници – 1 въвеждащо обучение, 3 поддържащи обучения;

3.4 Изработване на индивидуални планове за социални услуги за потребителите и индивидуални работни планове на асистентите и домашните помощници;

3.5 Ежедневно предоставяне на услуги от наетите за целта лица;

3.6  Мониторинг на услугите в домовете на потребителите;

3.7 Оценка на работата на социалните асистенти и домашните помощници;

3.8 Оценка и актуализиране на индивидуалните работни планове и индивидуалните планове за социални услуги;

3.9 Сключване на трудов договор със социален консултант (с опит по проект СЕЙН) и социално консултиране на потребители и асистенти, семейства на потребители и други заинтересовани;

3.10 Поддържане на база данни и досиета;

3.11 Консултиране и подкрепа за намиране на работа на членове на семейства на деца с увреждания с посредничеството на дирекция “Бюро по труда”(ДБТ);

3.12  Супервизия на екип и асистенти;

  1. Сформиране на екип от логопед, социален работник и психолог и  изработване на индивидуални програми за социална работа с децата, включени в проекта, и семействата им.
  2. Разработване на процедури (по Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент”)  за изпълнение на дейностите.

Продължителността на проекта ще бъде 12 месеца, като ще осигури заетост за 15 лица и обслужване на 45 потребители.

Наталия Костадинова,

Председател на УС на сдружение “Първи юни”

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login