Покана за свикване на Общо събрание

Покана за свикване на Общо събрание

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, УС на сдружение “Първи юни”, гр. Бяла Слатина, свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 27.11.2019 година от 10,30 часа в офиса на сдружението – гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 30, при следния дневен ред:

1. Освобождаване членове на Общото събрание – Приемане на нов списъчен състав на членовете на Общото събрание

2.  Разни.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login