Покана за Общо събрание

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, УС на сдружение “Първи юни”, гр. Бяла Слатина, свиква Общо събрание на членовете на сдружението на 22.03.2019 година от 10 часа в офиса на сдружението – гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 30, при следния дневен ред:
1. Годишен доклад  за дейността на УС и организацията за 2018 година; Проект за решение – Приемане на годишен доклад за дейността за 2018 г.

2. Годишен финансов отчет за 2018 г.; Проект за решение – Приемане на годишен финансов отчет за 2018 г.

3. Приемане на бюджет и план за дейности за 2019 г.; Проект за решение – Приемане на бюджет и план за дейността за 2019 г.

4. Разни.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login