Четвърти обучителен модул

Проект „Младите хора – ключ към бъдещето”

Договор за финансиране № 25-00-55/19.09.2019 г.

 

Четвъртият обучителен модул по обучителната програма беше посветен на темата “Как да продаваме идеи”.

Акцент в срещата ни с младежите в края на януари беше припомняне на предходните модули, през които преминахме и практически упражнения по темите:

“Развитие на местната общност. Мобилизиране на местни ресурси”,

“Мобилизиране на местни ресурси. Дарителство”,

“Лидерство”, “Работа в екип”, “Доброволчество”  и поставяне на задача за домашна работа по темата “Как да продаваме идеи” – част от Обучителната програма “Да работим заедно”.

 

 

 

 

 

Обучителната програма се провежда по проект “Младите хора – ключ към бъдещето”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта.

Този документ е създаден по проект “Младите хора – ключ към бъдещето”, финансиран по Национална програма за младежта и спорта, Договор № 25 – 00 – 55/19.09.2019 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Първи юни” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че ММС отговаря за начина на използване на документа.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login