Годишен доклад за дейността за 2016 година

През 2016 година сдружение „Първи юни” е извършило дейности, както следва:

 • Месец януари – май 2016 г. – изпълнение на проект „Приятели на детето” по Програма Вяра в децата и семейството на Фондация Лале и Фондация ОУК. Основната цел на проекта е създаване на условия за намаляване на случаите на недостатъчна грижа и занемаряване на деца от 0 до 7 години в общините Бяла Слатина и Кнежа. Основната цел ще се реализира чрез три подцели: 1. Създаване и изпробване на практика за подкрепа за ранно детско развитие на деца в риск от занемаряване и/или настаняване в институция от 1 до 7 години и въвличане на бащи и мъже в грижите за децата; 2. Разширяване на практиката за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства чрез ранна интервенция и прилагане на семейно-ориентирания подход; 3. Популяризиране на практиката за подкрепа на деца и въвличане на бащи и мъже в грижите за децата. Подобряване капацитета на организацията за иницииране и изпълнение на дейности в подкрепа на деца и семейства. Дейностите по проекта предвиждат Създаване и функциониране на Клуб „Приятели на детето” в шест населени места в община Бяла Слатина, Провеждане на Мобилна социална работа, Изпробване на практика за въвличане на бащи и мъже в грижите за децата,  Създаване на мрежа между родители, Популяризиране на практиката. Целите и дейностите на проекта са съобразени с Общинската програма за закрила на детето, Конвенцията на ООН за правата на детето и нуждите от подкрепа на деца в риск от настаняване в институция. Финансиране от Фондация Лале и Фондация ОУК – 59 460 лв.

 

 • Месец януари – юли 2016 г. – Изпълнение на проект „Участвам – дарявам – променям!”. Проектът цели:

– повишаване ангажираността и участието на местните общности в разрешаване на значими социални проблеми;

–  устойчиво развитие на културата на дарителство и доброволчество на местно ниво;

– повишаване на капацитета на Сдружение „Първи юни” и израстването му като регионален ресурсен център за гражданска активност.

По проекта се изпълняват следните дейности:

 1. Създаване и изпълнение на Програма „Участвам – дарявам – променям”.
 2. Създаване на местни дарителски фондове.
 3. Развитие на дарителство и доброволчество на местно ниво.

Финансиране от Фондация „Америка за България” – 178 000 лв.

 

 • Месец юли – декември 2016 г. – Изпълнение на проект „Заедно в общността”. Основна цел на проекта е разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на представители на целевите групи чрез предоставяне на услуги в общността, които посрещат неадресирани нужди и/или намират ново решение за съществуващи проблеми. Целевата група по проекта обхваща 10 деца и младежи, настанени в ЦНСТ – Бяла Слатина, и 12 деца и младежи с интелектуални затруднения от общността. Екип от 1 психолог, 2 социални работници и 2 специалисти – водещи на терапевтични ателиета по арт-терапия с направления – изобразително изкуство, музикотерапия и приложни изкуства, предоставяха услуги на целевата група с помощта на 3 доброволци. Очакваните резултати за включените деца и младежи: подобрено емоционалното и психологическото състояние, развитие на специфични умения и подобряване на аспекти от живота.Партньори в изпълнение на проекта са ЦНСТДМУИ – Бяла Слатина, и НЧ „Развитие – 1892”. Финансиране от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. – 9630 лв.
 • Месец септември – декември 2016 г. – изпълнение на проект „Младите хора – ключ за устойчиво развитие” по проект Rural Dear Agenda на Търговско-промишлена палата – гр. Враца. Основната цел на проекта е насърчаване на устойчивото развитие на общините Бяла Слатина и Оряхово от област Враца. Подцелите на проекта включват: – създаване на капацитет за глобално и целенасочено гражданство сред младежи в селски райони; – привличане на млади хора към процесите за развитие на активно гражданство, дарителство и доброволчество в общините Бяла Слатина и Оряхово. Дейностите по проекта включват: Обучения за деца и млади хора. Организиране и провеждане на обучителна програма от 5 двудневни обучителни модули с практическа насоченост на минимум 30 деца и младежи от 10  училища – 7 училища в община Бяла Слатина и 3 училища в община Оряхово, за всяка от двете общини. Темите на обучителните модули включват: 1. Сътрудничество за развитие и развитие на местни общности, 2. Мобилизиране на местни ресурси. Дарителство, 3. Лидерство. Работа в екип. Доброволчество, 4. „Как да продаваме идеи”, 5. „Да работим заедно” – изграждане на младежки парламенти. Създаване на младежки парламенти в общините Бяла Слатина и Оряхово. Осигуряване на помещение и техника за функциониране на младежките парламенти от страна на Общините Бяла Слатина и Оряхово, Избор на състав и Председатели на двата парламента, Изготвяне на План за работа на младежките парламенти. Финансиране от ТПП – Враца – 6557,25 лв.
 • Месец юни 2016 г. – Отбелязване Деня на детето съвместно с Община Бяла Слатина
 • Месец юни 2016 г. – Участие на представители на сдружението в Общо събрание на Национална мрежа за децата.
 • Месец юли 2016 г. – Провеждане на Общо събрание на сдружението.
 • Месец януари – декември 2016 г. – организиране на кампании за набиране на употребявани дрехи и вещи за деца и семейства в община Бяла Слатина.
 • Месец октомври 2016 г. – Сдружението е наградено с Почетна грамота и плакет „Партньор на общините” от Националното сдружение на общините в Република България
 • Месец август – декември 2016 г. – партньор на Община Бяла Слатина по проект „От ранно детско развитие към образователна интеграция”, Договор за БФП №BG05M2OP001-3.001-0120-C02/01.08.2017 г.
 • Месец декември 2016 г. – партньор на НЧ „Н. Вапцаров 1920”, с. Соколаре по проект „Да учим български език чрез куклен театър”, финансиран от Фондация „Глобални библиотеки”

 

Изготвил:

Наталия Костадинова – председател

Юни 2017, Бяла Слатина

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login