Годишен доклад за дейността за 2013 година

През 2013 година сдружение “Първи юни” е извършило дейности, както следва:

– Месец февруари-март 2013 г. –Подготовка на проект „Център за социално включване” за кандидатстване пред Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014

– Месец септември – декември 2013 г. – Изпълнение на проект „Център за социално включване”
Основна цел на проекта е разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на представители на целевите групи чрез предоставяне на услуги в общността, които посрещат неадресирани нужди и/или намират ново решение за съществуващи проблеми. Целевата група по проекта обхваща 19-те деца и младежи, настанени в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда”, село Търнава, и 20 деца и младежи с интелектуални затруднения от общността. Екип от 2 социални работници и 3 специалисти – водещи на терапевтични ателиета по арт-терапия с направления – изобразително изкуство, музикотерапия и приложни изкуства, ще предоставят услуги на целевата група с помощта на 10 доброволци. Очакваните резултати за включените деца и младежи са подобряване на емоционалното и психологическото състояние, развитие на специфични умения и подобряване на аспекти от живота, плавен преход при извеждането на децата и младежите от институция в новия тип услуга – Център за настаняване от семеен тип.
Партньори в изпълнение на проекта са ДДМУИ „Надежда” и НЧ „Развитие – 1892”.

– Месец юли-август 2013 г. – подготовка на проект „Приятели на детето” за кандидатстване по Програма Вяра в децата и семейството на Фондация Лале и Фондация ОУК.

– Месец юни 2013 г. – Отбелязване Деня на детето съвместно с Община Бяла Слатина.

– Месец юни 2013 г. – Участие на представители на сдружението в Общо събрание на Национална мрежа за децата.

– Месец юли 2013 г. – Провеждане на Общо събрание на сдружението.

– Месец ноември 2013 г. – Отбелязване на Ден на толерантността в Бяла Слатина съвместно с Община Бяла Слатина и Център за развитие на общността.

– Месец януари – декември 2013 г. – организиране на кампании за набиране на употребяване дрехи и вещи за деца и семейства в община Бяла Слатина.

Изготвил:
Наталия Костадинова – председател
Май 2014, Бяла Слатина

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login