Годишен доклад за дейността за 2008 г.

През 2008 година сдружение “Първи юни” е извършило следната дейност, както следва:

Месец януари – месец декември 2008 – Национална програма “Асистенти на хора с увреждания ” (НП “АХУ”) – програма на Министерство на труда и социалната политика, по която организацията е изпълнител в община Бяла Слатина, дейности – предоставяне на социални услуги на самотно живеещи възрастни хора и деца и хора с увреждания – 100 социални асистенти са предоставяли услуги на 300 потребители във всички населени места в община Бяла Слатина, финансиране за 2008 година – 200 000 лв.;

Месец февруари – март 2008 г. – разпространение на CD – носител на “Геометрични фигури” – Помагало за деца със специални образователни потребности, изготвено от екип на Прогимназия “Христо Ботев”, с. Търнава;

Месец юли – декември 2008 г. – изпълнение на проект “Социални услуги в общността”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, реализирана с подкрепата на Европейския социален фонд, обща стойност на проекта – 87 000 лв.;

Месец януари – декември 2008 г. – участие в заседания на Общинска комисия за закрила на детето;

Януари – декември 2008 г. – участие в дейности и инициативи на сдружение “Асоциация на доставчиците на социални услуги в общността за стари хора и лица с увреждания”;

Отразяване на Деня на детето – Първи юни, съвместно с Община Бяла Слатина с участието на деца от детските градини в Бяла Слатина;

Месец септември 2008 г. – Кандидатстване с проект “Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания” по Програма ФАР “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”;

Месец октомври 2008 г. – Кандидатстване с проект “Социални услуги в община Бяла Слатина” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” като партньор на Община Бяла Слатина;

Месец октомври 2008 г. – Кандидатстване с проект “Заедно творим красота” като партньор на Прогимназия «Христо Ботев», с. Търнава по програма на Фондация “Помощ за благотворителността в България”

Изготвяне на проект по Национална програма “Грижа за ученика”

Месец декември 2008 г. – Изследване на 150 деца за нуждите им от извънкласни форми на обучение и занимания

Участия в обучение на тема “Системен подход за работа със семейства” и “Подходи за работа с деца с агресивно поведение”

Изготвил:

Наталия Костадинова – председател на УС

02.2009 г., Сдружение “Първи юни” град Бяла Слатина

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login