Годишен доклад за дейността за 2006 година

През 2006 година сдружение “Първи юни” е извършило следната дейност:

Месец януари – месец декември 2006 г. – “Социални услуги в замяна на нови работни места” (“СЕЙН”) – проект на Министерство на труда и социалната политика  и Програма за развитие на ООН, по който организацията е изпълнител в община Бяла Слатина, цел – повишаване качеството на предоставяните социални услуги в България, повишаване капацитета на български НПО да предоставят социални услуги, дейности – предоставяне на социални услуги на самотно живеещи възрастни хора и деца и хора с увреждания, финансиране за 2006 година – 180 000 лв.

Месец април 2006 г. – участие в работна среща “Проект СЕЙН – резултати и стратегия на развитие в периода 2006 – 2007 г.”;

Месец май 2006 г. – участие  в обучение на тема “Застъпничество и лобиране. Публично-частни партньорства” по програма “Развитие на гражданското общество”;

Месец юни 2006 г. – участие в обучение на тема “Работа в екип”, организирано по проект СЕЙН

Месец юли 2006 г. – участие в работна среща, на тема “Резултати и перспективи пред модела за предоставяне на услугата Социален асистент”, участие в обучение на тема “Разрешаване на конфликти”, организирано по проект СЕЙН;

Месец септември 2006 г. – участие  в обучение на тема “Оценка на риска и работа по намаляване на рисковете”, организирано по проект СЕЙН;

Месец октомври 2006 г. – участие в обучение на тема “Управление на НПО”, организирано по проект СЕЙН;

Месец декември 2006 г. – участие в обучение на тема “Работа с медии”, организирано по проект СЕЙН;

Месеци януари – август 2006 г. – участие в дейности по проект “Политиката за нас – само с нас” на “Център за независим живот”, София;

Месеци януари – юни 2006 г. – участие в дейности по проект “Едно училище за всички” на Прогимназия “Христо Ботев”, с. Търнава, община Бяла Слатина;

Месец януари – ноември 2006 г. – изготвяне на документ за приобщаващо образование на деца с увреждания на територията на община Бяла Слатина, внасяне на документа пред Общински съвет – Община Бяла Слатина;

Месеци януари – март 2006 г. – разработване на проект за Младежки форум, внесен пред Световна банка, неодобрен;

Месеци януари – декември 2006 г. – участие в заседание на Общинска комисия по закрила на детето, община Бяла Слатина;

Месец декември 2006 г. – организиране и провеждане на Коледно тържество в с. Търнава, финансирано от БАЛИЗ. Размер на финансиране – 500 лв.

 

Изготвил:

Наталия Костадинова – председател на УС

 

05.2007 г., Сдружение “Първи юни”, град Бяла Слатина

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login