Годишен доклад за дейността за 2005 година

Февруари 2005 г. – годишна работна среща на НПО – артньори по Проект СЕЙН;

Март – юни 2005 г. – Работни срещи за изготвяне на Общинска стратегия за равен шанс на хората с увреждания, Асоциация “Аркадия”;

Април 2005 г. – обучение – Социална работа, Проект СЕЙН;

Май 2005 г. – обучение – Социална оценка, Проект СЕЙН;

На 15.07.2005 г. е проведено Общо събрание на Сдружението, на което е приет нов състав на УС и са актуализирани целите и целевата група на организацията. Към настоящия момент в организацията членуват 17 семейства на деца с увреждания и 7 други членове.

От месец август 2005 г. Сдружението е местен партньор по изпълнението на проекта “No policy for us without us”  на “Център за независим живот” www.cil-bg.org
По този проект предстои изработването на местен политически документ в сферата на образованието за деца с увреждания, съгласно принципите, заложени в документа “Дневен ред 22 – Местна власт – Планиране на политиките в сферата на уврежданията”.

Участия в обучения по проект СЕЙН, Теми:

“Кризисни интервенции” – 28 – 29.06.2005 г.;
“Семейството като подкрепяща среда” – 18 – 19.07.2005 г.;
“Ефективна организация на социални услуги за деца и възрастни с увреждания и за стари хора” – 28 – 29.09.2005 г.;
“Супервизия на социалната работа” – 27-28.10.2005 г.

Участия в обучения към БАЛИЗ “Работа с медии” – 7 – 8.10.2005 г.

Продължава участието на организацията в изработването на местна стратегия за равни възможности за хората с увреждания съвместно с представители на други местни институции и организации – от март 2005 г. до настоящия момент.

Сдружението участва в разработването и ще участва с консултиране при реализирането на проекта “Едно училище за всички” от ноември 2005 – проект на Прогимназия “Христо Ботев”, с. Търнава, финансиран от Фондация „Отворено общество“ и с основна цел – подобряване качеството на учебния процес с оглед обучаването на деца с увреждания в посоченото училище.

Изготвил:

Наталия Костадинова – председател на УС

05. 2006 г., Сдружение “Първи юни”, град Бяла Слатина

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login