Годишен доклад за дейността 2003 година

Януари 2003 – работна среща – обучение “Европейска година на хората с увреждания”, “Център за независим живот”;

Март 2003 – работна среща “Национален план за интегрирано образование на деца със специални образователни потребности”, “Център за независим живот”;

Април 2003 – работна среща – Представяне на Национален план за интегрирано образование на деца със специални образователни потребности пред местна общност;

Май – октомври 2003 – обучение “Ефективна работа на НПО с медии”, Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори;

Юни 2003 – обучение “Ползване на Интернет за нуждите на НПО”, Блулинк;

Юни 2003 – Участие в заседание на Общински съвет Бяла Слатина за представяне на сдружение “Първи юни” пред местна власт;

Април-юли 2003 – Работни срещи за създаване на партньорски взаимоотношения между младежки и други НПО, Министерство на младежта и спорта;

Септември 2003 – юни 2004 – Укрепване на капацитета на НПО на и за хора с увреждания – разработване и осъществяване на проект, Програма на “Център за независим живот”;

Септември 2003 – “От А до Я за Европа и младежта” – аботна среща с Министерство на младежта и спорта

Октомври 2003 – септември 2004 – обучителна програма – Мобилизиране на местни ресурси, разработване и осъществяване на проект по програма “Да работим заедно за по-добри общности” на Фондация “Работилница за граждански инициативи;

Ноември 2003 – Работна среща за привличане на съмишленици;

Ноември 2003 – Работна среща на сдружение “Алтернатива” – Проект “Училищно съревнование”;

Декември 2003 – Работна среща на мрежа “Едно общество за всички” – кампания “Асистент за незивисим живот”.

Изготвил:

Наталия Костадинова – председател на УС

05. 2004 г., Сдружение “Първи юни”, град Бяла Слатина

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login