Годишен доклад за дейността – 2011 година

Сдружение “Първи юни”
Бяла Слатина, ул. “Кл. Охридски” 30,

0893 654914, 0915 99002

През 2011 година сдружение “Първи юни” е извършило дейности, както следва:

     Месец януари – декември 2011 г. – изпълнение на проект “Социални услуги в общността – Бяла Слатина”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, реализирана с подкрепата на Европейския социален фонд, обща стойност на проекта – 180 000 лв. По проекта са наети 30 лица – 15 социални асистенти, 15 домашни помощници, които са предоставяли социални услуги на 75 хора в неравностойно положение, от които 13 деца и младежи с различни видове увреждания. По проекта услуги са предоставяни и от социален консултант. Общата цел на проекта е:  Подкрепа на социалното включване и подобряване качеството на живот на уязвими и зависими групи – деца и възрастни с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда на територията на община Бяла Слатина. Основните дейности по проекта включват:
 1. Управление, финансово-счетоводна и отчетна дейност;
 2. Информационна кампания за информиране на местната общност за целта и хода на проекта, обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне;
 3. Подбор на участниците в проекта: 3.1 Подбор на потребители на услуги (чрез оценка на потребностите от услуги), 3.2 Подбор на социални асистенти/домашни помощници (по разработена процедура);
 4. Предоставяне на социални услуги от наетите социални асистенти, домашни помощници и социален консултант, чрез следните дейности  (съобразени с  Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент” и Методиката за предоставяне на услугата „Домашен помощник”): 4.1 Оценка на рисковете за потребителите на социални услуги, 4.2 Сключване на договори със социалните асистенти, домашните помощници  и потребителите на услуги, 4.3 Провеждане на обучения на социални асистенти и домашни помощници – 1 въвеждащо обучение, 3 поддържащи обучения, 4.4 Изработване на индивидуални планове за социални услуги за потребителите и индивидуални работни планове на асистентите и домашните помощници, 4.5 Ежедневно предоставяне на услуги от наетите за целта лица, 4.6 Оценка и актуализиране на индивидуалните работни планове и индивидуалните планове за социални услуги , 4.7 Сключване на договор със социален консултант  и социално консултиране на потребители и асистенти, семейства на потребители и други заинтересовани, 4.8 Поддържане на база данни и досиета , 4.9  Мониторинг на услугите в домовете на потребителите, 4.10 Оценка на работата на социалните асистенти и домашните помощници, 4.11  Супервизия на екип и асистенти;
 5. Разработване на процедури (по Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент” и Методиката „Домашен помощник”)  за изпълнение на дейностите.
Януари – ноември 2011 г. – изпълнение на проект „Гражданско участие за толерантност в Бяла Слатина”, финансиран от Фондация „Америка за България”. Обща стойност на проекта – 64 000 лева. Основна цел на проекта е да мобилизира гражданска енергия за намаляване на проявите на агресия и насилие на местно ниво чрез повишаване на обществената чувствителност и ангажираност за спазване на основните принципи за толерантност, недискриминация и зачитане на личното достойнство. Подцелите на проекта включват: Да се формират умения и ангажименти в представители на институции от местната общност за спазване принципите за зачитане на личното достойнство и ненасилие. Да се създаде широк публичен форум за превенция на проявите на дискриминация и насилие сред младежите в местната общност. Дейностите по проекта включват:
 1. Организация и управление;
 2. Провеждане на обществени форуми;
 3. Издаване на печатно издание – списание „Ние сме граждани на света и Европа”;
 4. Рекламна кампания „”Не” на насилието, „Не” – на дискриминацията”;
 5. Популяризиране на дейностите по проекта;
 6. Мониторинг и оценка.
Януари – декември 2011 г. – изпълнение на проект „Превенция на изоставянето на деца в общините Бяла Слатина и Кнежа”, финансиран от Фондация „Лале” и Фондация ОУК. Общата стойност на проекта е 64 000 лева. Основната цел на проекта е създаване на условия за подкрепа на семейства, изпаднали в кризисно положение, да не изоставят децата си в институции, от населените места в общините Бяла Слатина и Кнежа. Подцелите на проекта са: Формиране на капацитет в местните общности в общините Бяла Слатина и Кнежа за дейности по превенция на изоставянето на деца; Повишаване на информираността на местните общности в общините Бяла Слатина и Кнежа за рисковете от институционализиране на деца; Повишаване на подкрепата за семействата в риск да изоставят децата си в общините Бяла Слатина и Кнежа. Дейностите по проекта включват:
 1. Дейности по организация и управление на проекта;
 2. Информиране и публичност за целите и дейностите по проекта. Публикуване на информация за проекта на страницата на сдружението;
 3. Сформиране и обучения на екипите за социална работа – едно обучение на теми “Работа в екип” и “Социална работа по превенция изоставянето на деца”, и работно посещение на Клуб на НСО, Търговище;
4. Супервизия на екипите за социална работа за  консултиране и разрешаване на по-тежки и сложни казуси;
 5. Организиране и провеждане на информационни кампании в двете общини срещу изоставянето на деца и рисковете от институционализирането им, които да съдържат разпространяване на печатни материали – плакати и дипляни, и публикуване на материали по темата в местни медии – телевизия, радио, вестници;
  6. Провеждане на форуми с широко гражданско участие в двете общини на следните теми – “Изоставянето на деца”, “Институционализираните деца”, “Как заедно можем да подкрепим семействата в риск”, “Грижата за децата – отговорност на всички в общността”, Публикуване на материали от форумите на страницата на сдружението и в други местни медии;
 7. Дейности за превенция на изоставянето на деца – включват индивидуална, групова и мобилна социална работа от основен екип, съставен от социален работник и психолог. Обучения на родители за създаване на елементарни родителски и основни социални умения от родителски групи и доброволци. Организиране и провеждане на 4 кампании за набиране на средства и вещи и подпомагане на семействата в риск с вещи, храни или средства – по две във всяка община. По проекта са подкрепени 67 семейства в риск от настаняване на дете в институция с индивидуална и групова работа от социален работник и психолог, доброволци и предоставяне на дрехи и вещи. Изработен е модел за директна работа с деца и семейства с цел превенция настаняване на деца в институции.
Месец март – декември 2011 г. – изпълнение на партньорски проект „Мобилна социална услуга за семейството” съвместно с Институт за социални услуги в общността по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общата цел на проекта е: Разработване, предоставяне и популяризиране на “Мобилна социална услуга за семейството” в подкрепа на социалното включване на семейства с деца с увреждания и с хронични заболявания. Специфичните цели са: 1. Разработване и апробиране в 3 общини на иновативната социална услуга за подкрепа на семейства с деца с увреждания и с хронични заболявания в краткосрочен и средносрочен план, 2. Повишаване на ресурсите за социално включване на семействата – потребители посредством предоставяне на Мобилна социална услуга за семейството и активното участие на семействата в процеса на нейното планиране, доставка и оценка. 3. Популяризиране на апробирания модел на Мобилна социална услуга за семейството за мултиплицирането му като инструмент за превенция на институционализацията на деца. Дейностите по проекта включват:
 1. Дейности за организация и управление на проекта;
 2. Сформиране и подготовка на 3 мобилни екипи за предоставяне на социалната услуга на потребителите;
 3. Идентифициране и подбор на потребителите на социалната услуга;
 4. Разработване на методология на Мобилна социална услуга за семейството;
 5. Предоставяне и апробиране на Мобилна социална услуга за семейството в три целеви общини – Айтос, Бяла Слатина и София;
 6. Супервизия на социалната работа на мобилните екипи;
 7. Мониторинг и оценка на качеството на услугата и на проектните дейности;
 8. Одит на изпълнението на проекта;
 9. Популяризиране на Мобилната социална услуга за семейството. По проекта екип от ръководител, двама социални работници, логопед, рехабилитатор, психолог и лекар предоставяха услуги в домашна среда и в група на 15 деца с увреждания в община Бяла Слатина.
 Месец март – декември 2011 г. – предоставяне на услуга „Ранна интервенция” на 5 деца с увреждания по модел за работа на Фондация „Карин Дом”, Варна.
 Месец февруари 2011 г. – кандидатстване с проектна идея пред Фондация «Работилница за граждански инициативи» по Програма за детско развитие “Дъга”.
Месец февруари 2011 г. – участие във форум “Гражданско участие в планирането”.
 Месец април 2011 г. – Кандидатстване с проект “Равен старт за всяко дете” пред Министерство на финансите по Закона за държавния бюджет за 2011 г.
Месец април 2011 г. – Участие в Общо събрание на БАЛИЗ.
Месец май 2011 г. – провеждане на карнавал по случай Деня на детето с участието на деца и младежи с увреждания.
Месец юни 2011 г. – Участие на представители на сдружението в Общо събрание на Национална мрежа за децата, провеждане на Общо събрание на сдружението.
 Месец октомври 2011 г. – Участие в обучение на тема „Подготовка на бизнес план и намиране на финансиране за извършване на стопанска дейност” по проект на Български център за нестопанско право.
Месец януари – декември 2011 г. – организиране на кампании за набиране на употребяване дрехи и вещи за деца и семейства. По време на кампаниите са събрани дрехи и вещи на обща стойност над 4000 лева. Събраните дрехи и вещи са раздадени на 30 семейства в общините Бяла Слатина и Кнежа.Изготвил:
Наталия Костадинова – председател на УС
05.2012 г., Сдружение “Първи юни” град Бяла Слатина

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login