Годишен доклад за дейността – 2010 година

Сдружение “Първи юни”
Бяла Слатина, ул. “Кл. Охридски” 30,
0893 654914, 0915 99002

 

През 2010 година сдружение “Първи юни” е извършило дейности, както следва:

–    Месец януари – юни 2010 г. – изпълнение на проект “Социални услуги в община Бяла Слатина”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, реализирана с подкрепата на Европейския социален фонд, обща стойност на проекта – 100 000 лв. По проекта са наети 27 лица – 12 социални асистенти, 14 домашни помощници, които са предоставяли социални услуги на 76 хора в неравностойно положение, от които 4 деца и младежи с различни видове увреждания. По проекта услуги са предоставяни и от социален консултант. Общата цел на проекта е:  Подкрепа на социалното включване и подобряване качеството на живот на уязвими и зависими групи – деца и възрастни с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда на територията на община Бяла Слатина. Основните дейности по проекта включват:

1. Управление, финансово-счетоводна и отчетна дейност;

2. Информационна кампания за информиране на местната общност за целта и хода на проекта, обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне;

3. Подбор на участниците в проекта: 3.1 Подбор на потребители на услуги (чрез оценка на потребностите от услуги), 3.2 Подбор на социални асистенти/домашни помощници (по разработена процедура);

4. Предоставяне на социални услуги от наетите социални асистенти, домашни помощници и социален консултант, чрез следните дейности  (съобразени с  Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент”): 4.1 Оценка на рисковете за потребителите на социални услуги, 4.2 Сключване на договори със социалните асистенти, домашните помощници  и потребителите на услуги, 4.3 Провеждане на обучения на социални асистенти и домашни помощници – 1 въвеждащо обучение, 3 поддържащи обучения, 4.4 Изработване на индивидуални планове за социални услуги за потребителите и индивидуални работни планове на асистентите и домашните помощници, 4.5 Ежедневно предоставяне на услуги от наетите за целта лица, 4.6 Оценка и актуализиране на индивидуалните работни планове и индивидуалните планове за социални услуги , 4.7 Сключване на договор със социален консултант (с опит по проект СЕЙН и проект “Социални услуги в общността”) и социално консултиране на потребители и асистенти, семейства на потребители и други заинтересовани, 4.8 Поддържане на база данни и досиета , 4.9  Мониторинг на услугите в домовете на потребителите, 4.10 Оценка на работата на социалните асистенти и домашните помощници, 4.11  Супервизия на екип и асистенти;

5. Разработване на процедури (по Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент”)  за изпълнение на дейностите.
–    Май – декември 2010 г. – изпълнение на проект „Гражданско участие за толерантност в Бяла Слатина”, финансиран от Фондация „Америка за България”. Обща стойност на проекта – 64 000 лева. Основна цел на проекта е да мобилизира гражданска енергия за намаляване на проявите на агресия и насилие на местно ниво чрез повишаване на обществената чувствителност и ангажираност за спазване на основните принципи за толерантност, недискриминация и зачитане на личното достойнство. Подцелите на проекта включват: Да се формират умения и ангажименти в представители на институции от местната общност за спазване принципите за зачитане на личното достойнство и ненасилие. Да се създаде широк публичен форум за превенция на проявите на дискриминация и насилие сред младежите в местната общност. Дейностите по проекта включват – 1. Организация и управление, 2. Провеждане на обществени форуми, 3. Издаване на печатно издание – списание „Ние сме граждани на света и Европа”, 4. Рекламна кампания „”Не” на насилието, „Не” – на дискриминацията”, 5. Популяризиране на дейностите по проекта, 6. Мониторинг и оценка.
–    Септември – декември 2010 г. – изпълнение на проект „Превенция на изоставянето на деца в общините Бяла Слатина и Кнежа”, финансиран от Фондация „Лале” и Фондация ОУК. Общата стойност на проекта е 64 000 лева. Основната цел на проекта е създаване на условия за подкрепа на семейства, изпаднали в кризисно положение, да не изоставят децата си в институции, от населените места в общините Бяла Слатина и Кнежа. Подцелите на проекта са: Формиране на капацитет в местните общности в общините Бяла Слатина и Кнежа за дейности по превенция на изоставянето на деца; Повишаване на информираността на местните общности в общините Бяла Слатина и Кнежа за рисковете от институционализиране на деца; Повишаване на подкрепата за семействата в риск да изоставят децата си в общините Бяла Слатина и Кнежа. Дейностите по проекта включват: 1. Дейности по организация и управление на проекта, Информиране и публичност за целите и дейностите по проекта. Публикуване на информация за проекта на страницата на сдружението. Сформиране и обучения на екипите за социална работа – едно обучение на теми “Работа в екип” и “Социална работа по превенция изоставянето на деца”, и работно посещение на Клуб на НСО, Търговище, Супервизия на екипите за социална работа за  консултиране и разрешаване на по-тежки и сложни казуси. Организиране и провеждане на информационни кампании в двете общини срещу изоставянето на деца и рисковете от институционализирането им, които да съдържат разпространяване на печатни материали – плакати и дипляни, и публикуване на материали по темата в местни медии – телевизия, радио, вестници.  Провеждане на форуми с широко гражданско участие в двете общини на следните теми – “Изоставянето на деца”, “Институционализираните деца”, “Как заедно можем да подкрепим семействата в риск”, “Грижата за децата – отговорност на всички в общността”, Публикуване на материали от форумите на страницата на сдружението и в други местни медии. Дейности за превенция на изоставянето на деца – включват индивидуална, групова и мобилна социална работа от основен екип, съставен от социален работник и психолог. Обучения на родители за създаване на елементарни родителски и основни социални умения от родителски групи и доброволци. Организиране и провеждане на 4 кампании за набиране на средства и вещи и подпомагане на семействата в риск с вещи, храни или средства – по две във всяка община.
–    Месец януари 2010 г. – кандидатстване с проект „Социални услуги в общността – Бяла Слатина”, проект „Мобилна социална услуга за семейството” и проект „Център за личностно планиране и подкрепа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
–    Месец февруари 2010 г. – кандидатстване с проект пред МСС за проучване и анализ на потребности от СУ в Монтана, Смолян и Кърджали;
–    Месец март 2010 г. – кандидатстване с проект „Развитие на социални услуги за деца и семейства” по Закона за държавния бюджет за 2010 г.;
–    Месец април 2010 г. – провеждане на Великденска благотворителна изложба под мотото „Доброто никога не свършва”. На изложбата се събраха 450,00 лева, с които се закупиха три персонални компютри за децата от Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда”, с. Търнава. Участие в Общо събрание на БАЛИЗ;
–    Месец май 2010 г. – по случай Международния ден на детето се проведе излет в “Лесопарка” с участието на деца и младежи с увреждания под мотото „Нека няма бедни и тъжни деца” като част от Европейската година за борба с бедността и социалното изключване;
–    Месец юни 2010 г. – участие на представител на сдружението в работна среща на БАЛИЗ – „Класификация на социалните услуги за лица с интелектуални затруднения”, участие на представители на сдружението в Общо събрание на Национална мрежа за децата, провеждане на Общо събрание на сдружението;
–    Месец юли 2010 г. – участие на представител на сдружението в международна конференция срещу детската бедност в Брюксел;
–    Месец август 2010 г. – участие в пресконференция по проект „Социално предприятие „Услуги в дома и градината” на Асоциация на доставчиците на социални услуги;
–    Месец ноември 2010 г. – участие на представител на сдружението в работно посещение в Ирландия по програма за превенция настаняването на деца в институции на Фондация „Лале” и Фондация ОУК;
–    Месец декември 2010 г. – организиране и провеждане на Коледно парти за деца и младежи с увреждания с участието на доброволци от БМЧК „Ръка за ръка” със съдействието на дискотека Клуб „Кадифе”.

Изготвил:

Наталия Костадинова – председател на УС
05.2011 г., Сдружение “Първи юни” град Бяла Слатина

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login