Годишен доклад за дейността – 2009 година

Сдружение “Първи юни”
Бяла Слатина, ул. “Кл.Охридски” 30,
0893 654 914

Годишен доклад за дейността – 2009 година

През 2009 година сдружение “Първи юни” е извършило дейности, както следва:

–  Месец януари – юни 2009 г. – изпълнение на проект “Социални услуги в общността”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, реализирана с подкрепата на Европейския социален фонд, обща стойност на проекта – 87 000 лв. По проекта са наети 27 лица – 17 социални асистенти, 10 домашни помощници, които са предоставяли социални услуги на 75 хора в неравностойно положение, от които 4 деца с различни видове увреждания. По проекта услуги са предоставяни и от допълнителен екип от помагащи специалисти – логопед, психолог и социален консултант. Общата цел на проекта е:  Подкрепа на социалното включване и подобряване качеството на живот на уязвими и зависими групи – деца и възрастни с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда на територията на община Бяла Слатина. Дейностите по проекта са включвали:
 1. Информационна кампания за информиране на местната общност за целта и хода на проекта, обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне;
 2. Подбор на участниците в проекта: 2.1 Подбор на потребители на услуги (чрез оценка на потребностите от услуги), 2.2 Подбор на социални асистенти/домашни помощници (по разработена процедура);
 3. Предоставяне на социални услуги от наетите социални асистенти, домашни помощници и социален кансултант, чрез следните дейности  (съобразени с  Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент”): 3.1 Оценка на рисковете за потребителите на социални услуги, 3.2 Сключване на договори със социалните асистенти, домашните помощници  и потребителите на услуги, 3.3 Провеждане на обучения на социални асистенти и домашни помощници – 1 въвеждащо обучение, 3 поддържащи обучения, 3.4 Изработване на индивидуални планове за социални услуги за потребителите и индивидуални работни планове на асистентите и домашните помощници, 3.5 Ежедневно предоставяне на услуги от наетите за целта лица, 3.6  Мониторинг на услугите в домовете на потребителите, 3.7 Оценка на работата на социалните асистенти и домашните помощници, 3.8 Оценка и актуализиране на индивидуалните работни планове и индивидуалните планове за социални услуги, 3.9 Сключване на трудов договор със социален консултант (с опит по проект СЕЙН) и социално консултиране на потребители и асистенти, семейства на потребители и други заинтересовани, 3.10 Поддържане на база данни и досиета, 3.11 Консултиране и подкрепа за намиране на работа на членове на семейства на деца с увреждания с посредничеството на дирекция “Бюро по труда”(ДБТ), 3.12  Супервизия на екип и асистенти;
 4. Сформиране на екип от логопед, социален работник и психолог и  изработване на индивидуални програми за социална работа с децата, включени в проекта, и семействата им;
 5. Разработване на процедури (по Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент”)  за изпълнение на дейностите;
 6. Управление, финансово-счетоводна и отчетна дейност
–  Месец юли – декември 2009 г. – изпълнение на проект “Социални услуги в община Бяла Слатина”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, реализирана с подкрепата на Европейския социален фонд, обща стойност на проекта – 105 000 лв. По проекта са наети 26 лица – 12 социални асистенти, 14 домашни помощници, които предоставят социални услуги на 70 потребители, от които 4 деца и младежи с различни видове увреждания.  Общата цел на проекта е: Подкрепа на социалното включване и подобряване качеството на живот на уязвими и зависими групи – възрастни с увреждания и самотно живеещи възрастни хора, чрез предоставяне на социални услуги в семейна среда на територията на община Бяла Слатина. Основните дейности по проекта включват:
 1. Управление, финансово-счетоводна и отчетна дейност;
 2. Информационна кампания за информиране на местната общност за целта и хода на проекта, обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне;
 3. Подбор на участниците в проекта: 3.1 Подбор на потребители на услуги (чрез оценка на потребностите от услуги), 3.2 Подбор на социални асистенти/домашни помощници (по разработена процедура);
 4. Предоставяне на социални услуги от наетите социални асистенти, домашни помощници и социален консултант, чрез следните дейности  (съобразени с  Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент”): 4.1 Оценка на рисковете за потребителите на социални услуги, 4.2 Сключване на договори със социалните асистенти, домашните помощници  и потребителите на услуги, 4.3 Провеждане на обучения на социални асистенти и домашни помощници – 1 въвеждащо обучение, 3 поддържащи обучения, 4.4 Изработване на индивидуални планове за социални услуги за потребителите и индивидуални работни планове на асистентите и домашните помощници, 4.5 Ежедневно предоставяне на услуги от наетите за целта лица, 4.6 Оценка и актуализиране на индивидуалните работни планове и индивидуалните планове за социални услуги , 4.7 Сключване на договор със социален консултант (с опит по проект СЕЙН и проект “Социални услуги в общността”) и социално консултиране на потребители и асистенти, семейства на потребители и други заинтересовани, 4.8 Поддържане на база данни и досиета , 4.9  Мониторинг на услугите в домовете на потребителите, 4.10 Оценка на работата на социалните асистенти и домашните помощници, 4.11  Супервизия на екип и асистенти;

5. Разработване на процедури (по Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент”)  за изпълнение на дейностите;
–    Януари – декември 2009 г. – участие в дейности и инициативи на сдружение “Асоциация на доставчиците на социални услуги в общността за стари хора и лица с увреждания”. Месец август 2009 г. – участие на част от екипа на сдружението в Оценка на качеството на услугата “Личен асистент”, предоставяна в рамките на проект “Социална услуга за качествен живот”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001/07/5.2-0.2 от Дирекция “Социално подпомагане” в общините Добрич, Балчик, Каварна, Шабла, Лом, Враца, Криводол, Борован, Бяла Слатина.
–    Месец април 2009 г. – Кандидатстване с проект “Граждани на Европа” по Закона за държавния бюджет за 2009 година.
–    Месец юни 2009 г. – Кандидатстване с проект “Грижа за деца и млади хора с увреждания в община Бяла Слатина” по ФМ на ЕИП – Фонд за подпомагане на НПО.
–    Месец юни 2009 г. – Кандидатстване с малък проект пред Фондация ОАК за укрепване капацитета на сдружение “Първи юни” за предоставяне и развитие на устойчиви социални услуги в общността.
–    Месец юни – декември 2009 г. – Реализиране на проект, финансиран от Фондация ОАК. По време на реализиране на проекта са осъществени следните дейности:  А) Организиране и провеждане на обучение на тема Стратегическо и Оперативно планиране на сдружение “Първи юни” на 8-10 август 2009 г. В обучението участие взеха 11 души – членове на екипа, членове на сдружението, съмишленици и доброволци. Б) Организиране и провеждане на обучение на тема Социална работа и социални услуги на 9-11.10.2009 г. В обучението участие взеха 11 души – членове на екипа, членове на сдружението, съмишленици и доброволци., В) Организиране и провеждане на обучение на тема Работа в екип на 11-13.12.2009 г. В обучението участие взеха 11 души – членове на екипа, членове на сдружението, съмишленици и доброволци. Г) Изготвяне на Стратегия за развитие и Оперативен план за действие на сдружението за 2010 година. В Стратегията за развитие залегнаха дейности в три направления: І. Дейности по развитие на услуги за деца и семейства, ІІ. Дейности по подобряване на комуникацията на сдружението със заинтересовани страни, партньори, трети страни, ІІІ. Дейности по предоставяне на вече съществуващи социални услуги. По време на обученията е разработен и кратък план за дейности до края на 2009 година, в следствие на което бяха реализирани няколко инициативи:
–    Отправяне на поздравителен адрес от името на сдружението до всички училища на територията на община Бяла Слатина по случай първия учебен ден.
–    Изработване на CD с презентация по случай 20 – годишнина от приемане на Международната конвенция за правата на детето. Провеждане на Открит урок в ОУ “Христо Ботев”, с. Търнава. Представяне на дейността на сдружението в местна кабелна телевизия “Рава ТВ”. Предоставяне на изработената презентация на всички 14 училища на територията на община Бяла Слатина и Общинска администрация.
–    Обелязване на Международния ден на хората с увреждания – Трети декември, с подкрепата на Клуб “Кадифе”, Бяла Слатина. В отбелязването участваха деца и младежи с увреждания от Бяла Слатина и от Дом за деца и младежи с умствена изостаналост “Надежда”, с. Търнава.
–    Актуализиране на интернет – страница на сдружението. Превод на английски на представителната част на организацията на интернет – страницата.
–    Създаване на работни контакти с представители на Общините Кнежа, Оряхово, Козлодуй и Борован.
–    Месец декември 2009 г. – Кандидатстване с проект “Подкрепящата среда за деца и ученици със специални образователни потребности – фактор за социална и трудова реализация” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, реализирана с подкрепата на Европейския социален фонд.
–    Месец декември 2009 г. – Кандидатстване с проект “Гражданско участие за толерантност в Бяла Слатина” пред фондация “Америка за България”.
–    Месец декември 2009 г. – членство в Национална мрежа за децата, участие в Общо събрание на НМД.
–    Отразяване на Международен ден на хората с увреждания, с подкрепата на Клуб “Кадифе”, Бяла Слатина, с участието на деца от Бяла Слатина и Търнава – 03.12.2009 г.
–    Участие на представители на сдружението в обучение на тема “Отворено пространство”, ноември 2009 г.
–    Провеждане на обучение за Социални асистенти и Домашни помощници в общините Оряхово и Роман от екипа на сдружението в периода август – септември 2009 г.

Изготвил:
Наталия Костадинова – председател на УС

03.2010 г., Сдружение “Първи юни” град Бяла Слатина

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login