Годишен доклад за дейността за 2014 година

През 2014 година сдружение “Първи юни” е извършило дейности, както следва:

  • Месец януари – ноември 2014 г. – Изпълнение на проект „Център за социално включване”. Основна цел на проекта е разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на представители на целевите групи чрез предоставяне на услуги в общността, които посрещат неадресирани нужди и/или намират ново решение за съществуващи проблеми. Целевата група по проекта обхваща 19-те деца и младежи, настанени в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда”, село Търнава, и 20 деца и младежи с интелектуални затруднения от общността. Екип от 2 социални работници и 3 специалисти – водещи на терапевтични ателиета по арт-терапия с направления – изобразително изкуство, музикотерапия и приложни изкуства, ще предоставят услуги на целевата група с помощта на 10 доброволци. Очакваните резултати за включените деца и младежи са подобряване на емоционалното и психологическото състояние, развитие на специфични умения и подобряване на аспекти от живота, плавен преход при извеждането на децата и младежите от институция в новия тип услуга – Център за настаняване от семеен тип. Партньори в изпълнение на проекта са ДДМУИ „Надежда” и НЧ „Развитие – 1892”. Финансиране от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. – 30 790 лв.
  • Месец януари – декември 2014 г. – изпълнение на проект „Приятели на детето” по Програма Вяра в децата и семейството на Фондация Лале и Фондация ОУК. Основната цел на проекта е създаване на условия за намаляване на случаите на недостатъчна грижа и занемаряване на деца от 0 до 7 години в общините Бяла Слатина и Кнежа.  Основната цел ще се реализира чрез три подцели: 1. Създаване и изпробване на практика за подкрепа за ранно детско развитие на деца в риск от занемаряване и/или настаняване в институция от 1 до 7 години и въвличане на бащи и мъже в грижите за децата; 2. Разширяване на практиката за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства чрез ранна интервенция и прилагане на семейно-ориентирания подход; 3. Популяризиране на практиката за подкрепа на деца и въвличане на бащи и мъже в грижите за децата. Подобряване капацитета на организацията за иницииране и изпълнение на дейности в подкрепа на деца и семейства. Дейностите по проекта предвиждат Създаване и функциониране на Клуб „Приятели на детето” в шест населени места в община Бяла Слатина, Провеждане на Мобилна социална работа, Изпробване на практика за въвличане на бащи и мъже в грижите за децата,  Създаване на мрежа между родители, Популяризиране на практиката. Целите и дейностите на проекта са съобразени с Общинската програма за закрила на детето, Конвенцията на ООН за правата на детето и нуждите от подкрепа на деца в риск от настаняване в институция. Финансиране от Фондация Лале и Фондация ОУК – 59 460 лв.
  • Месец юли – декември 2014 г. – Изпълнение на проект „Участвам – дарявам – променям!”. Проектът цели:

– повишаване ангажираността и участието на местните общности в разрешаване на значими социални проблеми;

–  устойчиво развитие на културата на дарителство и доброволчество на местно ниво;

– повишаване на капацитета на Сдружение “Първи юни” и израстването му като регионален ресурсен център за гражданска активност.

По проекта се изпълняват следните дейности:

  1. Създаване и изпълнение на Програма “Участвам – дарявам – променям”.
  2. Създаване на местни дарителски фондове.
  3. Развитие на дарителство и доброволчество на местно ниво.

Финансиране от Фондация „Америка за България” – 178 000 лв.

  • Месец юни 2014 г. – Отбелязване Деня на детето съвместно с Община Бяла Слатина и Провеждане на благотворителна кампания за набиране на средства за закупуване на материали за пряка работа с деца и младежи с интелектуални затруднения – участници в проект „Център за социално включване”.
  • Месец юни 2014 г. – Участие на представители на сдружението в Общо събрание на Национална мрежа за децата.
  • Месец юли 2014 г. – Провеждане на Общо събрание на сдружението.
  • Месец януари – декември 2014 г. – организиране на кампании за набиране на употребяване дрехи и вещи за деца и семейства в община Бяла Слатина.

 

Изготвил:

Наталия Костадинова – председател

Май 2015, Бяла Слатина

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login