СЪОБЩЕНИЕ

                                                       

На 22.11.2016 г. в системата ИСУН и на интернет-страницата на сдружение “Първи юни” ще бъде публикувана  Публична покана с предмет: „Доставка на материали и оборудване по проект  „От ранно детско развитие към образователна интеграция“, необходими и произтичащи от дейности, свързани с изпълнение на проект „От ранно детско развитие към образователна интеграция“, по договор за БФП № BG05M2OP001-3.001-0120-C02/ 01.08.2016 г.,  по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“ с четири обособени позиции:  Обособена позиция №1 „Канцеларски и офис материали, копирна хартия“; Обособена позиция №2 „Учебни пособия или помагала“; Обособена позиция № 3 „Спортни пособия”; Обособена позиция № 4 „Оборудване и обзавеждане“ във връзка с процедура за избор на изпълнител по реда на чл. 49 и чл.50 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160 от 1 юли 2016 г.

www.eufunds.bg

Проект  „От ранно детско развитие към образователна интеграция“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login