СЪОБЩЕНИЕ

                                                         

На 13.12.2016 г. в системата ИСУН и на интернет-страницата на сдружение “Първи юни” ще бъде публикувана  Публична покана с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект „От ранно детско развитие към образователна интеграция”, по договор за БФП № BG05M2OP001-3.001-0120-C02/ 01.08.2016 г., по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“ във връзка с процедура за избор на изпълнител по реда на чл. 49 и чл.50 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160 от 1 юли 2016 г.

www.eufunds.bg

Проект  „От ранно детско развитие към образователна интеграция“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login