Провеждане на процедура за избор на изпълнител

                                                          

Процедура за избор на изпълнител с предмет:

Доставка на материали и консумативи по проект “Обучение за успех”, необходими и произтичащи от дейности, свързани с изпълнение на проект “Обучение за успех”, по договор за БФП № BG05M2OP001-3.002-0413-C01 по приоритетна ос 3 “Образователна среда за активно активно социално приобщаване” на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.

Пакет документи може да изтеглите от ТУК, в WinRAR ZIP архив с големина 1,92 КВ

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект  „Обучение за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login