Провеждане на процедура за избор на изпълнител

                                                          

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

За провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект „От ранно детско развитие към образователна интеграция”, по договор за БФП № BG05M2OP001-3.001-0120-C02/ 01.08.2016 г., по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”

 Документацията може да изтелите от ТУК, в Win RAR ZIP архив с големина 2,57 КВ.

Проект  „От ранно детско развитие към образователна интеграция“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login