ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА

                                                                                                

Сдружение „Първи юни” във връзка с изпълнение на проект „Обучение за успех”,

ДОГОВОР № BG05M2OP001-3.002-0413-C01, ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕДИАТОРИ – 3 БРОЯ, ЕКСПЕРТИ – ГРУПИ „ДОБРИ РОДИТЕЛИ” – 2 БРОЯ. ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ С КОПИЕ НА ЛИЧНА КАРТА, ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И АВТОБИОГРАФИЯ В ОФИСА НА СДРУЖЕНИТО – БЯЛА СЛАТИНА, УЛ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ № 30, ДО 28 МАРТ 2017 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ – 0893654914.

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА КАТО ЕКСПЕРТ ГРУПИ “ДОБРИ РОДИТЕЛИ”, МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК, В PDF ФОРМАТ С ГОЛЕМИНА 200 КВ

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА КАТО МЕДИАТОР, МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК, В PDF ФОРМАТ С ГОЛЕМИНА 200 КВ

ОБРАЗЕЦ НА АВТОБИОГРАФИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА, МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК, В MS Word97-2003 ФОРМАТ С ГОЛЕМИНА 114 КВ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ЕКСПЕРТ 1 ГРУПИ “ДОБРИ РОДИТЕЛИ”, МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК, В PDF ФОРМАТ С ГОЛЕМИНА  281 КВ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ЕКСПЕРТ 2 ГРУПИ “ДОБРИ РОДИТЕЛИ”, МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК, В PDF ФОРМАТ С ГОЛЕМИНА  270 КВ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА МЕДИАТОР, МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК, В PDF ФОРМАТ С ГОЛЕМИНА  290 КВ

———————————-—————– www.eufunds.bg ————————————————————-

Проект   „Обучение за успех“ Договор за БФП  № BG05M2OP001-3.002-0413-C01,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login