Покана за координатори

                                                         

СДРУЖЕНИЕ “ПЪРВИ ЮНИ” ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ “ОТ РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”, ДОГОВОР № BG05M2OP001-3.001-0120-C02, ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ КООРДИНАТОРИ – КЛУБ „РОДИТЕЛИ И ДЕЦА” – 9 БРОЯ, МЕДИАТОРИ– 2 БРОЯ, ПСИХОЛОГ – 1 БРОЙ. ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ С КОПИЕ НА ЛИЧНА КАРТА, ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И АВТОБИОГРАФИЯ В ОФИСА НА СДРУЖЕНИЕТО – БЯЛА СЛАТИНА, УЛ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ № 30, ДО 19 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ – 0893654914.

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Проект  „От ранно детско развитие към образователна интеграция“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login