Покана за избор на изпълнител

                                                          

Документация за провеждане на Публична покана за избор на изпълнител с предмет:

„Доставка на материали и оборудване по проект   „От ранно детско развитие към образователна интеграция“, необходими и произтичащи от дейности,  свързани с изпълнение на проект  „От ранно детско развитие към образователна интеграция“, по договор за БФП № BG05M2OP001-3.001-0120-C0 2 / 01.08.2016 г.,  по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.“
Документацията може да изтелите от ТУК, в Win RAR ZIP архив с големина 4,996 КВ.
Проект  „От ранно детско развитие към образователна интеграция“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login