Социални услуги за деца

Социалните услуги за деца са предпоставка за придобиване на умения, за постигане на независим живот и са в подкрепа гарантиране правата на децата. В ролята ни на доставчик на социални услуги за деца се стремим да предоставяме гъвкави и адекватни услуги.

Услуги за деца с увреждания

„Ранна интервенция на уврежданията”,  „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания” и „Мобилна социална услуга за семейството” са услуги, предоставяни от организацията в рамките на няколко проекта. Деца с увреждания са подкрепяни от екип специалисти – социален работник, педиатър, психолог, рехабилитатор, логопед, специален педагог, медиатор. Чрез предоставяне на услугите за деца с увреждания си поставихме цели в развитието на децата: Подкрепа за физическо, психично и психомоторно развитие; Подпомагане процесите на учене и адаптиране към заобикалящата среда, и цели в развитието на семейството: Подкрепа за включване на родителите в предвидените дейности с детето; Подкрепа на семейството в общността; Подкрепа за повишаване информираността по отношение на спецификата на проблема и възрастовите особености. Резултатите за децата и семействата включват: изработени планове за работа с дете и семейство, оценки на потребности и оценки на риска, оценка на здравен, психологичен и логопедичен статус, оценка на потребности от рехабилитация и индивидуална педагогическа подкрепа, подобрена  психомоторика и обща моторика на децата, подобрена слухова памет, придобити умения за боравене с елементарни вещи, предмети и играчки, повишена устойчивост на вниманието, информирани родители за здравословното състояние, логопедичен и психологичен статус, разширени възможности на семейството за допълнителна подкрепа и лечение на децата от повече специалисти.

Услуги за деца и родители

„Училище за родители” за бедни и многодетни семейства, живеещи в малки населени места – селата Комарево и Соколаре, и в град Бяла Слатина, се реализира в рамките на проект „Заедно за децата”, осъществен в партньорство с Народно читалище „Развитие – 1892” в Бяла Слатина. Чрез услугата постигнахме подобряване на достъпа до информация на бедни многодетни семейства с деца в риск от занемаряване, неглижиране и/или настаняване в институции, повишаване на обществената чувствителност към състоянието на децата, които живеят в бедност и които са в риск от занемаряване, неглижиране и/или попадане в институция, превенция занемаряването, неглижирането и/или настаняването на деца в институции

Услуги за деца и младежи с интелектуални затруднения

„Център за социално включване” осигурява достъп до разнообразни дейности за деца и младежи от специализирана институция и от общността в Бяла Слатина и общината. Акцентите са поставени над индивидуалната и груповата социална работа, както и над терапевтичните занятия по изобразително изкуство, приложни изкуства и музикотерапия. За включените деца и младежи се наблюдава подобряване на емоционалното и психологическото състояние, развитие на специфични умения и подобряване на аспекти от живота, плавен преход при извеждането на децата и младежите от институция в новия тип услуга – Център за настаняване от семеен тип в Бяла Слатина.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login