Гражданско образование и застъпничество

Стремим се да формираме гражданско съзнание, навици и добродетели, да променяме неблагоприятната среда и да допринасяме за достойното развитие на млади хора, които защитават своите неотменими права или правата на другите и така развиват качества, необходими за утвърждаването на свободата и демокрацията в България. Реализираме застъпнически дейности с цел гарантиране упражняването на детските и човешките права на територията на община Бяла Слатина.

Организираме и провеждаме широки обществени форуми на теми, свързани с упражняването на детските и човешките права – “Видове дискриминация и насилие. Как да се предпазим”, “Агресия. Техники за овладяване”, “Личност. Неприкосновеност на личния живот”, “Толерантност. Как можем да бъдем толерантни”, “Международен пакт за икономическите, социалните и културните права. Международен пакт за гражданските и политическите права”, “Конвенция за правата на детето”, “Стандарти на Съвета на Европа относно антидискриминационните политики”, “Европейски съд по правата на човека”, „Изоставянето на деца”, „Институционализираните деца”, „Как заедно можем да подкрепим семействата в риск”, „Грижата за децата – отговорност на всички в общността”.

Прилагане на семейно-ориентиран подход и стимулиране развиването на самостоятелна семейна политика на местно ниво е част от застъпническата дейност на сдружение „Първи юни”. В резултат на нея е изработен Краткосрочен план за превенция настаняването на деца в институции, който включва кратки практически стъпки, осъществими не само от институции и организации, но и от граждани, с цел ограничаване и намаляване броя на децата, които се настаняват в институции. Практическите стъпки са набелязани по време на Форум и работни срещи с хора от местната общност – деца в риск и техните семейства, граждани, общественици, представители на организации и институции, местен бизнес. Планът е одобрен от Общински съвет – Бяла Слатина и част от Общинската стратегия за закрила на детето. (Планът може да бъде намерен в секция „Полезно за колеги”)

Част от насилието и дискриминацията в местната общност остават скрити за институциите и обществото, тъй като проявите им в много случаи не се докладват и регистрират. Причините за това са слабата обществена чувствителност и ангажираност за предотвратяване на насилието и дискриминацията, непознаване на правата за закрила срещу насилие и дискриминация, както и на задължението за уведомяване на органите по закрила на личността. „Гражданско участие за толерантност в Бяла Слатина” мобилизира гражданска енергия за намаляване на проявите на агресия и насилие на местно ниво чрез повишаване на обществената чувствителност и ангажираност за спазване на основните принципи за толерантност, недискриминация и зачитане на личното достойнство. Широкото гражданско участие дава възможност за използване на ресурса на хората на местно ниво за решаване на проблеми с насилието и дискриминацията. (Издаваните по проекта списания „Ние сме граждани на света и Европа” може да откриете в секция „Полезно за ученици и учители”)

“Дневен ред 22” е основен политически инструмент, който е предназначен за създаване на адекватни политически документи за действие в сферата на уврежданията и се основава на „Стандартните правила на ООН за равнопоставеност и равни шансове за хората с увреждания”. Инструментът подпомага съвместната работа между местните власти и неправителствени организации при планирането и провеждането на местни политики в сферата на увреждания. По такъв начин хората с увреждания могат да участват във вземането на решения, които пряко засягат техния живот и гарантирането на техните права. В резултат на осъществени дейности по инструмента от страна на сдружение „Първи юни” с местни отговорни институции се изработи План за приобщаващо образование на деца с увреждания, приет от Общински съвет – Бяла Слатина. (Планът може да намерите в секция „Полезно за колеги”)

Чрез проект „Право и отговорност” насърчихме повишаването на информираността на родители и близки на деца с увреждания по отношение на техните права и придобивки. В рамките на няколко работни срещи – обучения съвместно с родителите се дискутираха теми, свързани с отговорите институции за гарантиране правото на информация, правото на образование и други основни права на децата и младежите със затруднения, елементите на подкрепяща среда и отговорни институции за образованието на децата със специални потребности, социалните услуги и социалните помощи за децата и младежите с увреждания.

Повишаване информираността на местната общественост по правата на детето е една от дейностите, които екипът ни осъществява. Целенасочена работа в тази посока осъществихме по проект „Правата на децата” чрез отпечатване и разпространение на Конвенция на ООН за правата на детето, организиране и провеждане на обучения на деца и учители по български и международни правни норми и актове, свързани с правата на децата, отпечатване и разпространение на списание „Ти не си сам”, организиране и провеждане на рекламна кампания „Децата имат права”, учредяване на Клуб „Дебати” в няколко училища в Бяла Слатина. (Материали по темата може да откриете в секция „Полезно за ученици и учители”)

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login