Детско развитие

Добрите грижи за децата са ключова предпоставка за осигуряване на възможности за най-добър старт в живота на всички деца, насърчаване на пълноценното им личностно и социално развитие. Осъществяването на проекти и инициативи в подкрепа на деца и семейства е една от основните дейности на сдружение „Първи юни”.

„Приятели на детето” е проект, осъществяван по Програма „Вяра в децата и семейството” на Фондация Лале и Фондация ОУК. Основната цел е създаване на условия в общността за намаляване на случаите на недостатъчна грижа и занемаряване на деца от 1 до 7 години в общините Бяла Слатина и Кнежа. В няколко малки населени места в двете общини са изградени клубове „Приятели на детето”. В тях деца, родители и доброволци провеждат неформални занятия и събития с цел придобиване на нови знания и умения. Екип от социални работници подкрепя семействата чрез индивидуална и групова социална работа. „Приятели на детето” насърчава участието на мъже – бащи, дядовци, други близки и роднини от мъжки пол, в грижата за децата и е част от Националната кампания „Да бъдеш баща”.

„Превенция на изоставянето на деца в общините Бяла Слатина и Кнежа” се осъществи в периода септември 2010 г. – юни 2012 г., като екип от 2 социални работници и 2 психолози и 14 доброволци предоставяше подкрепа на 62 семейства в общините Бяла Слатина и Кнежа, в които се отглеждат 251 деца в риск от настаняване в институция. Чрез проекта се намали рискът от настаняване в институции за децата, подобриха се битовите условия на живот, посещаемостта на децата в училище и детска градина, техните комуникативни умения и умения за социализация. Включените семейства се научиха на минимална грижа за здравето, семейно планиране и планиране на семейния бюджет, познаване потребностите на децата.

„Едно училище за всички” е съвместна инициатива на сдружение „Първи юни” и ОУ „Христо Ботев”, село Търнава, по която се усъвършенства училищната среда във връзка с въвеждане на интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности през учебната 2005/2006 година. Осъществените дейности повишиха качеството на образованието на учениците в училището и стимулираха родителската общност за по-активно участие в училищния живот. В проекта участваха учители, ученици, родители, местни институции, което допринесе за мултиплициране на положителните резултати и в други училища на общината, като беше подпомогнат процеса по осъществяване правото на достъп на всички деца до масовото училище. Основните дейности включиха обучения, работни срещи и работа в групи с деца и възрастни.

„Заедно можем да се учим” подготви деца с интелектуални затруднения за постъпване в общообразователно училище – ОУ „Христо Ботев”, село Търнава, като в центъра на заниманията беше поставена личността на всяко дете. В изпълнение на тази инициатива екипът изхождаше от мисълта, че всяко дете има право на развитие, представлява уникална личност и може да изрази себе си чрез различни средства съобразно своите способности – слово, цвят, мимика, движение, звук, поведение на сътрудничество и взаимопомощ.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login