Дарителство

Вярваме, че доброволчеството и дарителството са ценности, които допринасят за развитието на местните общности и промяна на реалността към по-добро.

Ето защо реализираме дейности за развитие на доброволчеството и дарителството.

Участвам – дарявам – променям

„Участвам – Дарявам – Променям” е кауза, която цели:

– повишаване ангажираността и участието на хора от местните общности в разрешаване на значими социални проблеми;

–  устойчиво развитие на културата на дарителство и доброволчество на местно ниво;

– повишаване на капацитета на Сдружение „Първи юни” и израстването му като регионален ресурсен център за гражданска активност.

Дейностите, които реализираме във връзка с каузата „Участвам – дарявам – променям” са:

  1. Създаване и изпълнение на Програма за финансиране на малки проекти.
  2. Създаване на местни дарителски фондове в няколко малки общини.

Важна част от инициативата е осъществяване на Програмата „Участвам – дарявам – променям”.  Тя се реализира в общините Бяла Слатина, Козлодуй и Оряхово. По нея се финансират добри идеи в следните направления – образование; ранно детско развитие; околна среда; култура; социално включване; както и малки проекти в сфери, определени като важни от местните общини и местните общности.

Особеност на проекта и програмата е насърчаване и развитие на дарителството и доброволчеството на местно ниво. За целта е предвидено и създаване на местни дарителски фондове на територията на трите общини, които да осигурят устойчив механизъм за набиране и разходване на средства за важни за хората идеи. Първият обществен дарителски фонд в Бяла Слатина беше учреден през юни 2015 г.

Приятели на детето

Приятели на детето е инициатива, която насърчава дарителството в община Бяла Слатина в текуща кампания за набиране на средства, играчки, дрехи, обувки, вещи и други необходими за деца и семейства материали с цел постигане на минимален жизнен стандарт и предотвратяване настаняването на деца в институции.

Кампанията стартира през 2010 г. и продължава да бъде част от дейността на сдружение „Първи юни”.

Събраните дрехи, обувки, вещи, книги и играчки са достигнали до над 200 семейства в Бяла Слатина и селата Враняк, Габаре, Галиче, Комарево, Соколаре, Търнава и Търнак. Общата стойност на събраните материали от 2010 до края на 2015 г. възлиза на над 15 хил. лв.

Мобилизиране на местни ресурси

Организиране и провеждане на тематични кампании за набиране на средства за подкрепа на деца и младежи с интелектуални затруднения – закупуване на материали за пряка работа, закупуване на компютри и организиране на дейности в лятно училище, насърчаващо общуването между деца със затруднения и техните връстници.

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login