Провеждане на процедура за избор на изпълнител

13/12/2016

                                                           Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на оборудване и …..

Още

СЪОБЩЕНИЕ

12/12/2016

                                                          На 13.12.2016 г. в системата ИСУН и на интернет-страницата на сдружение “Първи юни” ще бъде публикувана  Публична покана с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане по проект …..

Още

Покана за координатори

05/12/2016

                                                          СДРУЖЕНИЕ “ПЪРВИ ЮНИ” ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ “ОТ РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ КЪМ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”, ДОГОВОР № BG05M2OP001-3.001-0120-C02, ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ КООРДИНАТОРИ – КЛУБ „РОДИТЕЛИ …..

Още

Заедно в общността през Ноември

23/11/2016

Акцент в работата ни с децата – потребители по проект „Заедно в общността”, през месец ноември е подготовката на материали за провеждане на благотворителен базар, който ще се състои на втори декември като част от програмата на Вечер на дарителите 2016. Проектът, финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, ще …..

Още

Покана за избор на изпълнител

22/11/2016

                                                           Документация за провеждане на Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Доставка на материали и оборудване по проект   „От ранно детско развитие към образователна …..

Още

СЪОБЩЕНИЕ

21/11/2016

                                                        На 22.11.2016 г. в системата ИСУН и на интернет-страницата на сдружение “Първи юни” ще бъде публикувана  Публична покана с предмет: „Доставка на материали и оборудване по проект  …..

Още

©2013 H.E.L.P. All rights reserved. Theme Designed By Themebazaar

User Login